Przedszkole
Jedyneczka

Przedszkole Jedyneczka kontynuuje wieloletni± tradycję najstarszego prywatnego przedszkola w Krakowie czyli Przedszkola Prywatnego nr 1. Zdobyte do¶wiadczenie wykorzystujemy w codziennej pracy i staramy się stworzyć w Jedyneczce równie domow± i ciepł± atmosferę.

Nasze przedszkola s± niewielkie, dzięki czemu przytulne i panuje w nich prawdziwie rodzinna atmosfera. Posiadamy kolorowe, funkcjonalnie urz±dzone i bogato wyposażone sale. Zgromadzone w nich sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane s± do potrzeb dzieci co gwarantuje bezpieczn± oraz ciekaw± zabawę i naukę. Dzieci uczęszczaj±ce do naszego przedszkola maj± warto¶ciowo i ciekawie wypełniony czas. Organizujemy wiele wyj¶ć i wycieczek kulturoznawczych, rekreacyjnych i sportowych. Przygotowujemy przedstawienia okoliczno¶ciowe, zabawy andrzejkowe, bale karnawałowe oraz wiele innych form ciekawego sposobu spędzania czasu. Zabawa i nauka odbywaj± się w niewielkich grupach, co pozwala na zapewnienie indywidualnego podej¶cia do każdego z naszych podopiecznych. Nasze nauczycielki s± zawsze u¶miechnięte i wkładaj± całe serce, aby dzieci czuły się u nas dobrze. Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu s± przygotowywane i prowadzone przez do¶wiadczonych specjalistów. Zajęcia dydaktyczne oparte s± przede wszystkim na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Realizujemy zagadnienia z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej, zdrowotnej, przyrodniczej, matematycznej, technicznej, muzycznej i plastycznej oraz przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania. W naszej pracy korzystamy z wielu ciekawych koncepcji pedagogicznych. Prowadzimy dla dzieci, obok zajęć dydaktycznych, takie zajęcia jak język angielski, język hiszpański, zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami gry na pianinie, gimnastyka, zajęcia z logoped±. Nasze przedszkolaki mog± również korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych (nauka pływania na basenie AWF, szachy, gimnastyka, robotyka, taniec towarzyski, balet, karate, zajęcia sportowe w Tauron Arenie, warsztaty teatralne). Każdego dnia, w kontakcie z dziećmi ł±czymy różnorodne metody nauczania. Dzięki temu dzieci nie tylko zdobywaj± wiedzę o otaczaj±cym ¶wiecie, ale także rozwijaj± się społecznie i emocjonalnie. Wszystko to organizujemy w formie zabawy, która jest najważniejsz± form± aktywno¶ci dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dbamy o to, aby dzieci miały czas na swobodn± zabawę, w której nawi±zuj± i rozwijaj± kontakty rówie¶nicze.

Jeste¶my w stałym kontakcie z rodzicami, otwarci na ich potrzeby i oczekiwania, co daje możliwo¶ć spójnych działań wychowawczych domu i przedszkola.